SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Erb (obecný znak) obce Jastrabie pri Michalovciach

 

Erb obce Jastrabie pri Michalovciach je v tejto podobe: V modrom poli štítu strieborný (biely) jastrab, pod ním zlatý (žltý) zväzok obilia.
Štít neskorogotický  - vyfarbenie bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov, pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike. 
Právo použiť a používať erb obce je viazané na jednorazový písomný súhlas starostu obce. Súhlas sa vydáva na  základe písomnej žiadosti. Záujemca uvedie v písomnej žiadosti formu (úplný grafický návrh ) a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.
Erb obce môže používať Obecný úrad v Jastrabí pri Michalovciach :
a) na  pečiatkach obecného úradu a starostu
b) na insígniách starostu, štandarde starostu
c) v hlavičke významných listín, napr. o udelení čestného občianstva, plaketách laureátov cien a pod.
d) v hlavičke oficiálnych listín starostu obce, obce a obecného úradu
e) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Jastrabí pri Michalovciach
f) na označenie katastrálneho územia obce
g) v rokovacích miestnostiach orgánov obce
h) na preukazoch a vizitkách poslancov obce a pracovníkov obce
i) na označenie vozidiel obce
Erb obce môžu používať právnické a fyzické osoby a iné subjekty na reprezentáciu obce len s písomným súhlasom starostu (mapy, propagačné materiály, diplomy, pohľadnice, poháre....) Subjekty používajúce erb týmto spôsobom ho môžu používať bezodplatne po udelení súhlasu.
Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný uposlúchnuť výzvu na odstránenie neoprávnene, alebo nesprávne použitého erbu.


Zástava, vlajka a koruhva obce Jastrabie pri Michalovciach , štandarda a insígnie starostu obce Jastrabie pri Michalovciach

Podrobné a záväzné zobrazenie zástavy, vlajky a koruhvy (zvislou zástavou, ktorá je pripojená ku kratšiemu priečnemu rahnu) obce  a  štandardy starostu obce Jastrabie pri Michalovciach tvorí prílohu č.3 tohto štatútu. Zástavu obce Jastrabie pri Michalovciach používa starosta a  obecný úrad pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného charakteru a tam, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
Zástava obce sa umiestňuje  najmä na stožiar.
Vlajku s farbami obce používajú obec, obecný úrad, fyzické a právnické osoby pri slávnostných prežitostiach. Výzvu na použitie vlajkovej výzdoby vydáva starosta, ktorý zároveň určí jej spôsob a trvanie. Obecný úrad je stále označený vlajkou obce.
Za správne zaobchádzanie so zástavou a vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
Koruhva je predĺžená forma zástavy obce s vyobrazením obecného erbu. Používa ju starosta a  obecný úrad pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného charakteru a tam, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Použitie koruhvy  organizuje starosta. Zadať zhotovenie môže len Obecný úrad v Jastrabí pri Michalovciach
Štandarda starostu obce je vyobrazenie obecného erbu s olemovaním v obecných farbách, ktorá sa nosí, vyvesuje a umiestňuje ako zástava.  Môže byť nesená zástavníkom, alebo umiestnená ako znak prítomnosti starostu obce pri slávnostných príležitostiach. Použitie štandardy  organizuje starosta obce. Zadať zhotovenie môže len Obecný úrad Jastrabie pri Michalovciach .
Pri používaní a vyvesovaní zástavy, vlajky, koruhvy a štandardy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) nesmie použiť poškodená, znečistená a nesmie sa zaväzovať do ružice
b) nesmie byť na nich žiadny text, vyobrazenie, znak, kytica, smútočný závoj a pod.
c) pri manipulácii sa nesmie dotýkať zeme
d) primerane sa použijú ustanovenia zákona o štátnych symboloch
Ak sa pri výzdobe používa štátna zástava (vlajka) SR a obecná zástava (vlajka) spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo , ak sa používajú tri vlajky, vľavo je obecná, v strede štátna.10. Ak sa pri výzdobe používa štátna zástava (vlajka) SR a obecná zástava (vlajka) spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo , ak sa používajú tri vlajky, vľavo je obecná, v strede štátna.10. Ak sa pri výzdobe používa štátna zástava (vlajka) SR a obecná zástava (vlajka) spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo , ak sa používajú tri vlajky, vľavo je obecná, v strede štátna.
Insígnie starostu obce Jastrabie pri Michalovciach sú ozdobná kovová reťaz s emblémom, na ktorom je obecný erb. Sú uložené v kancelárii starostu obce. Používajú sa pri slávnostných príležitostiach. Použitie insígnií organizuje starosta obce. Zadať zhotovenie môže len Obecný úrad Jastrabie pri Michalovciach .


Pečať obce

Pečať obce Jastrabie pri Michalovciach je okrúhla. V jej strede je  erb obce, pričom farby erbu sú vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo erbu je do polkruhu spodnej časti umiestnený nápis (kruhopis) OBEC Jastrabie pri Michalovciach .  Priemer pečate je 45 mm.1. Pečať obce Jastrabie pri Michalovciach je okrúhla. V jej strede je  erb obce, pričom farby erbu sú vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo erbu je do polkruhu spodnej časti umiestnený nápis (kruhopis) OBEC Jastrabie pri Michalovciach .  Priemer pečate je 45 mm.
Pečať obce sa používa na označenie významných listín a dokumentov, napríklad štatútu obce.
Pečatidlo obecnej pečate uchováva a jeho použitie organizuje starosta obce. Zadať zhotovenie môže len Obecný úrad Jastrabie pri Michalovciach .
Obec Jastrabie pri Michalovciach po zhotovení pridá vyobrazenie ako prílohu č.4.