SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

DEJINY OSÍDLENIA UŽSKEJ ŽUPY

FILOZOFICKÁ FAKULTA V PREŠOVE
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
PREŠOV
1995

 

JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH           

Jastrabie leží vo Východoslovenskej nížine na vale Čiernej vody v nadmorskej výške okolo 104 m.
Jastrabský  územný majetok patril do 15. storočia do pôvodného, rozsiahleho chotára Zalužíc. Vypĺňal ho les a lúk, ako o tom výrečne svedčí správa z roku 1337523. Ani v listinách z rokov 1418 a 1419, v ktorých sú popísané všetky vtedajšie dediny na panstve Michalovce sa Jastrabie ešte nevyskytuje. Prvý doklad o ňom je z roku 1448, ale z obsahu vyplýva že jestvovalo už skôr524. Z uvedených správ vyplýva, že dedina Jastrabie vznikla medzi rokmi 1419 a 1448525.
V písomnostiach z 15. a 16. storočia sa vyskytuje pod názvom Jestreb. Bol to maďarizovaný tvar pôvodného slovenského názvu totožného či koreniaceho v pomenovaní dravého vtáka jastrab. Pôvodné chotárny názov stal sa názvom dediny, keď tam vzniklo sídlisko.
Osadu  vybudovali Zalužičania, Čečehovčania alebo prisťahovalci podľa zákupného práva so šoltýsom. Šoltýsi tam pôsobili ešte v 16. storočí.
Jastrabie patrilo šľachticom z Michaloviec nepretržite v 15.-17. storočí, ako majetková súčasť panstva Michalovce. 

V roku 1427 boli tamojšie sedliacke domácnosti zdanené daňou kráľovi od 20 port526 , z čoho vychodí, že v sídlisku stálo najmenej toľko obývaných sedliackych domov. Neskôr sa časť sedliakov odsťahovala a iní podstatne schudobneli a upadli medzi želiarov. V roku 1549 tu hospodárilo 21 poddanských domácností. Dvanásť sedliackych a 9 želiarskych. Pozemky po usadlostiach boli opustené. V nasledujúcich rokoch došlo k prudkému úbytku sedliakov aj želiarov. V roku 1567 boli zdanené len dve sedliacke domácnosti, spolu od 1,5 porty. Aj v roku 1588 zdanili len dve domácnosti, avšak spolu od 0,75 porty., keďže jedna hospodárila na polovičnej, druhá na štvrtinovej usadlosti. V tom roku si ďalšia sedliacka domácnosť stavala dom, jedna rodina slobodnícka, jedna pastierska (valašská), napokon päť domácnosti bolo želiarskych. Pravda, žila tu aj rodina šoltýsa. V roku 1599 stálo v Jastrabí okrem obydlia šoltýsa 12 obývaných poddanských domov527.

V 15.-16. storočí bolo Jastrabie stredne veľkou dedinou, ale sídlisko sa zmenšovalo. Okrem rodiny šoltýsa tam žilo poddanské obyvateľstvo. V 17. a začiatkom 18. storočia poddaní dedinu postupne opúšťali alebo vymierali. V roku 1715 tam nebolo obyvateľov, avšak v roku 1720 už 5 sedliackych domácností528 . V druhej polovici 18. storočia malo Jastrabie slovenských obyvateľov529.
Podľa urbára z roku 1549 sedliacka domácnosť bola povinná každý rok zemepánovi zaplatiť daň jeden zlatý a 24 denárov., odovzdať gbel (asi 84 litrov) ovsa, ročného brava, kuru, koláč a libru (vyše 0,5 kg) oleja530.
Podobné povinnosti odovzdávali zemepánom skôr aj neskôr.

 

523 Nagy, Sztáry I, s.128 ˶pratum ... Lygetret (!), vulgo Yestrebeluka ...ad
possessionem Zaluctka pertinentem˝ . Maďarský liget = háj, ret =lúka.
524 Nagy, Sztáry II s.421 ˶possessiones ... Jeztheb (!). Pozri s. 202, 206, 210. V tomto zmysle treba opraviť údaje Vlastivedného slovníka 1, s. 517
525 Súpis pamiatok 1, s.519 uvádza, že miestny kostol pochádza z 13. storočia, farnosť v 14. storočí, čo je omyl.
526 MOL DL 32382 ˶Jeztreb ... porte XIII ... Jezthreb ... VII˝.
527 MOL, Kamara, A 2669, s.49, f.492, s.894 ˶Jestreb˝ .
528 Magyarország, s.148, 150.
529 Korabinsky, c.d., s.257 ˶Jesztreb˝ . Lipszky, c.d., s.277 Jesztreb, Jestřeb˝.
530 ŠOBA Levoča, Súkr, arch. Spiš. Kap., Kart. 32, fasc. 1, s.12 ˶Jeztreb˝.